Välitilinpäätös vuosista 2012-2014:

Toiminnan toteuttaminen suhteessa projektisuunnitelmaan:

 • Asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin: viestintästrategian toimeenpano käynnistyi vuonna 2013 ja osahankkeissa on toimintavuosien aikana edetty suunnitelmien mukaisesti.
 • Onnistunut viestintästrategian valmisteluprosessi v. 2012 johti hyviin rekrytointeihin ja antoi uutta intoa työntekijöille viestinnän tarjoamine mahdollisuuksineen.
 • Viestintätoimintaan tarvittavien ostopalvelujen kilpailutukset niihin osallistuneet työntekijät ovat kuitenkin kokeneet rankkoina – ja pitkien kilpailutusprosessien läpivienti on vienyt aikaa, ja osin lykännyt toteuttamisvaiheiden alkua.
 • Asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin: viestintästrategian toimeenpano käynnistyi vuonna 2013 ja osahankkeissa on toimintavuosien aikana edetty suunnitelmien mukaisesti.
 • Uusien kumppaneiden kanssa toimiminen on vaatinut uusien toimintatapojen rakentamista ja kesällä 2014 valittujen viestintäkumppaneiden – TBWA (markkinointitoimisto) ja Ellun kanat (viestintätoimisto) – perehdyttäminen jo käynnissä olevaan laajaan toimintaan vaatinut työntekijöiltä paljon. Toisaalta toiminnan kuvaaminen ja jo tehdyn kerääminen on pakottanut kiteyttämään ja samalla arvioimaan jo tehtyä Raha-automaattiyhdistys työtä.
 • Yhteistyönä toteutettava laaja kokonaisuus haastaa työntekijöitä omaksumaan uusia toimintatapoja, rikkomaan rutiineja sekä sietämään epävarmuutta, keskeneräisyyttä ja osin totuttua hitaampaa etenemistahtia.
 • Työntekijät (myös alueiden Tunne pulssisi-toimijat) ovat kokeneet yhdessä tekemisen ja kehittämisen hedelmällisenä ja erilaisten osaamisten yhdistämisen hyvänä.
 • Yksi elämä -verkkopalvelun (terveystarjotin) avaaminen viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta, koska päätös omasta verkkosivusta odotti aluksi valtakunnallisen SADe -ohjelman etenemistä ja sen mahdollisuuksia tarjota hankkeen tarpeita palveleva verkkoalusta. Ennen päätöstä tehtiin myös palvelun käyttäjille kyselyitä ja haastatteluja, joiden pohjalta alkuperäisen terveystarjottimen sijaan päädyttiin laajemman Yksi elämä -verkkopalvelun rakentamiseen. Vaikka aikaa kului, huolellinen tarvemäärittely yhteistyössä kohderyhmien kanssa sekä hankintalain edellyttämä kilpailutus verkkopalvelun tuottajasta olivat välttämättömiä ennen verkkopalvelun rakentamista. Käyttäjäkokemuksia emme v.2014 vielä keränneet.
 • Yksi elämä -tavoitteena on saada kansalaiset muuttamaan käyttäytymistään terveyttä edistävämmäksi. Väestölle tehtyjen kyselyjen perusteella on vahvistunut, ettei pelkkä tieto riitä, vaan tarvitaan erilaisia tukitoimia. PPP-palveluun tuotu pelillinen vaihtoehto on ollut ilmeisen toimiva ratkaisu elintapamuutosten tukemiseen. Muutoinkin PPP-sivustouudistus kävijämäärien reilusta kasvusta päätellen on onnistunut.
 • Neuvokas perhe -koulutuksiin osallistuneilta kerätyt koulutuspalautteet ovat olleet erinomaisia kertoen koulutuskokonaisuuden toimivuudesta, toiminnallisten menetelmien osuvuudesta (oivallukset ohjauksen näkökulmasta) ja kouluttajien osaamisesta. Ylipainoisten lasten perheille suunniteltu ryhmätoiminta vaikuttaa myös onnistuneelta. Toimintaan osallistuneilta perheiltä saatu palaute on ollut positiivista. Erityisesti on kiitelty yhdessä perheenä liikkumista, yhteisiä tehtäviä ja vertaiskeskusteluja muiden vanhempien kanssa. Lasten palautteissa korostuu tekemisen ja oppimisen ilo. Perheiden saaminen mukaan toimintaan ja keskustelemaan on edelleen haaste.
 • OTA-mallin pohjalta toteutettu opiskelijaterveydenhuoltoon tarkoitettu elintapaohjauksen aineisto on pilotoijen näkemysten mukaan toimiva kokonaisuus.
 • Tulppa-aineiston kehittäminen on edennyt, mutta rajallisten resurssien ja monien toimijoiden yhteistyönä alkuperäistä suunnitelmaa hitaammin.
 • Tunne pulssisi -toimintakampanjassa sydänpiirien innostaminen innovoimaan uusia toimintamalleja pulssin tunnusteluun ei työntekijöiden mukaan aluksi tahtonut käynnistyä, mutta K-S sydänpiirin ideoima agenttitoiminta tuotti uudenlaista toimintaa. HUSsairaanhoitopiirin alueella rakennettu eteisvärinäpotilaiden hoitopolku toteutui etuajassa, kun ajoitus sopi yhteistyökumppaneille.
 • Eteisvärinää sairastavien verkkovertaistoiminta jäi kokeiluvaiheeseen. Aidon kohtaamisen mahdollistavat vertaistapaamiset olleet suosittuja ja palaute osallistujilta hyvä.

Tulokset ja vaikutukset:

Viestintästrategian mukaisesti Yksi elämä -toiminta nojaa vuorovaikutukseen, kuunteluun ja yhteisölliseen toimintatapaan. Tehtävänä luoda uudenlainen tapa puhua terveydestä niin, että se ymmärretään laajana ja helposti omaksuttavana elämäntapana. Eri kohderyhmiä Yksi elämä -viestinnällä tavoitettu monessa kanavassa.

 • V. 2013 PPP- ja Neuvokas Perhe -sisällöillä tehtiin yhteistyötä tuotantoyhtiö Elixirin kanssa, joka tarjosi kanavan tavoittaa kiireiset ruuhkavuosia elävät ihmiset tv:n ja verkkopalvelun avulla. Elixirin mukaan tuotantokauden aikana tavoitettiin 1,3 milj suomalaista.
 • Uudistunut PPP-verkkopalvelu tavoitti terveydestään kiinnostuneiden naisten lisäksi enenevästi myös miehet: v 2013 kävijämäärä (38073) kaksinkertaistui v. 14 lopussa (79343). KKI-kiertueella fillarihaaste tavoitti ison joukon miehiä, v.14 36 paikkakunnalla.
 • Ajaston kanssa tuotettu kalenteri (v13 ja 14) välittää terveysviestiä ja toimi välineenä terveystiedon kirjoittaneiden ylioppilaidenpalkitsemisessa (keväästä 13 alkaen).
 • Monet videotuotannot eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin ovat löytäneet katsojansa. Mm Käy käsiksi -video keräsi yl 17000 katselukertaa 4 kk:n aikana.
 • Kesällä 14 avattuun Yksi elämä -verkkopalveluun on rakennettu hankkeen tuotosten kotipesä (5239 kävijää).
 • Yksi elämän Facebook-seuraajien määrä kasvoi 2013-2014 nollasta 12 300:aan ja uutiskirjeiden saajien määrä nollasta 4400:aan.
 • Kokemuksellisen tiedon jakamista suurelle yleisölle on toteutettu Apu Terveydessä, jonka jokaisessa numerossa (6) v.13 oli 2 artikkelia. Numerossa 2/13 Yksi elämän aukeama sai 3. korkeimman huomioarvon (86%). 64% luki ilmoituksen ja 90% piti sisältöä hyödyllisenä. Verkkoaivoriihien avulla toteutettu kokemusten jakaminen hyvästä arjesta keräsi 3498 osallistumista.
 • Vaikuttajaviestinnän pilotissa terveellisen ruokailun edistäminen toteutui Seinäjoella ja Orimattilassa, jossa syntyi päätös ottaa Sydänmerkki-ateriat käyttöön. Muissa pilottikunnissa paikallisyhdistykset tavanneet ruokapalveluista päättäviä virkamiehiä ja/tai poliittisia päättäjiä ja edistäneet keskustelua terveellisestä ruokailusta. Pilottien kokemuksia kerätty ja niitä hyödyntäen tehty sisällöt työkirjaan vaikuttamistyön tueksi yhdistystoimijoille.
 • Kuntapäättäjille Kuntamarkkinat-lehdessä (levikki 16000) oli v. 13 ja v.14 2 aukeaman toimituksellinen juttu. SuomiAreenan näyttelypiste v14 tavoitti laajasti päättäjiä ja vaikuttajia.
 • Neuvokas perhe -koulutuksilla 770 uutta ammattilaista menetelmän käyttäjiksi Lappiin, Kainuuseen, Keski- ja Itä-Suomeen, Savoon, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle, Pirkanmaalle, Satakuntaan ja Uudellemaalle. Jo koulutetuille tarjottu menetelmän käytön tuki vahvistanut menetelmän käyttöä. Neuvokas perhe -korttitilausten määrä v.2013-14 yht. yli 80 000 kpl, käytössä 106 kunnassa. Ylipainoisten lasten perheiden tueksi kokeiltu ryhmätoiminta onnistui ja valmis mallinnettavaksi, samoin chat-keskustelu. Verkkosisällöt ja Minä osaan –kirja uusia työkaluja. OTA-video tuotettu ja -aineisto otettu hyvin käyttöön.
 • TOTA-pilotointi valmistui. Ravitsemuspassin oppimismateriaali ja testikokonaisuus toiminnassa ja testin suorittaneiden määrä kasvoi vuoden 2013 3066:sta 4112:een vuonna 2014.
 • Defi-rekisterityö eteni heikosti.
 • 130 uutta Tulppa-ohjaajaa, ensimmäiset myös Lapin alueelle Kolarissa ja Satakunnassa, koulutettu Tulppa-toimintaan. Mallin käyttö laajeni ja on nyt käytössä 12 shp:ssä. Tulppa-ohjaajien ja hanketyöntekijöiden yhteistyönä syntyi yhteinen näkemys Tulppa-mallista valtimotautipotilaan kuntoutuksessa ja sisältöalueet työstettävälle ohjaajan ja kuntoutujan materiaalille. Tunne pulssisi siirtänyt painopistettä paikallistoimintaan.
 • V 2014 alussa Sydänpiireille ja AL:n aluetoimistoille valmiudet Tunne pulssisi -viestin jakamiseen sekä agenttikoulutuksiin. Agenttitoimintaa ja muuta pulssin tunnustelun toimintaa syntynyt runsaasti. HUS-alueella käyttöön eteisvärinäpotilaan hoitoketju. Hyvinkään ja Porvoon sairaanhoitoalueilla sovittiin paikalliset käytännöt.